Služby

Rodinné právo

 • Uspořádání majetkových poměrů manželů
 • Rozvody manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Úprava práv a povinností k nezletilým dětem (styk s nezletilými, výživné)
 • Další oblasti rodinného práva

Občanské právo

 • Sepisování smluv- kupních, darovacích, nájemních, o dílo atd.
 • Dědické právo
 • Majetková práva
 • Další oblasti občanského práva

Právo nemovitostí

 • Agenda nemovitostí- převody, nájmy, vklady do katastru nemovitostí
 • Vlastnictví, spoluvlastnictví
 • Bytové právo
 • Nájem a podnájem
 • Společenství vlastníků jednotek

Obchodní právo

 • Korporátní právo, které zahrnuje:
 • Zakládání a fungování obchodních společností, zajišťování korporátní agendy
 • Zápis do obchodního rejstříku
 • Obchodně- právní závazkové vztahy- sepisování, rozbory smluv
 • Právní poradenství při změnách, ukončování pracovních poměrů
 • Řešení sporů
 • Zastupování před soudy
 • Organizace valných hromad obchodních společností
 • Asistenci při likvidaci společnosti
 • Další oblasti obchodního práva

Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávní dokumentace
 • Zastupování klientů před soudy ve sporech vzniklých v z pracovněprávními vztahy nebo v souvislosti s nimi