Ochrana osobních údajů

(informace pro subjekty údajů zahrnující i informaci při přijetí osobních údajů)

Právní základ:

JUDr. Jan Kerbach, advokát, který je správcem osobních údajů, se poskytnuté, resp. získané osobní údaje zavazuje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména se z.č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů:

Správcem je JUDr. Jan Kerbach, advokát, který na věci či případu pracuje. Správce údajů lze kontaktovat písemně na adresu sídla AK Kerbach, telefonicky tamtéž (viz www.akkerbach.cz) a také na jeho emailovou adresu. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Doba zpracování osobních údajů:

JUDr. Jan Kerbach, advokát, zpracovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro příslušné účely zpracování. Touto dobou je vždy ta nejdelší doba, která v daném případě přichází v úvahu (např. doba trvání smluvního vztahu plus promlčecí doba pro zahájení sporu přiměřeně prodloužená, v případě zahájení sporu po dobu jeho trvání včetně trvání řízení o opravných prostředcích, a to včetně mimořádných opravných, a dále doba dle zvláštních předpisů).

Práva subjektu údajů (osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány):

Výše uvedená práva subjektů údajů jsou omezena/modifikována výlukami dle příslušných článků nařízení o ochraně osobních údajů a dále zejména advokátní mlčenlivostí a ustanoveními jiných právních předpisů.

Vzor žádosti subjektu údajů je také na webových stránkách www.akkerbach.cz. Další údaje jsou subjektům údajů dostupné např. na webových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz) nebo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).